Tomáš Skalík Aterliér logo

REALIZACE V ROCE 2019

Soubor terakotových soch a prvků balustrády - Zámek Čechy pod Kosířem

Okres: Prostějov
Obec: Čechy pod Kosířem
Název památky:Soubor terakotových socha prvků balustrády
Autor díla: 
nezjištěn
Datování:
přelom 19. a 20. stol.
Materiál: 
terakota

V průčelí zámku, v šířce vstupního schodiště vystupuje z průčelí rizalit s portály, jehož římsa nese balustrádu se čtveřicí alegorických soch bohyně jara, umění, vědy a úrody. Tyto prvky části výzdoby jsou zhotoveny z terakoty. Sochy jsou precizně modelovány a vytvořeny technikou odlévání střepu do sádrové formy s vnitřním armováním. Balustráda je sochami lemována po stranách a dvojicí soch
rozdělena na tři pravidelná pole.

Jednotlivé sochy a další části balustrády byly pomocí měkkých popruhů a manipulační techniky restaurátorem uvolněny, demontovány a převezeny do restaurátorského ateliéru, kde proběhlo restaurování. 

Čištění proběhlo ve dvou fázích. Nejprve bylo odstraněno biologické napadení.  Po účinku biocidního prostředku, byl povrch očištěn oplachem vodou pod mírným tlakem a párou. Druhá fáze čištění byla zaměřená na odstranění tmavých silikátových filmů, které se lokálně na díle vyskytovali. Pro lokální dočištění nerozpustných silikátových filmů byla použita technologie mikroabrazivního nízkotlakého čištění přístrojem Rotosoft Futuro 10 s patentovanou rotační tryskou a možností citlivé regulace nastavení parametrů čištění, především velikosti trysky, tlaku, typu a velikosti abraziva. Památka byla následně natřena hydrofobizačním prostředkem.

Podstavec se sochou sv. Jana Nepomuckého Jakartovice

Okres: Opava
Obec: Opava
Název památky: socha sv. Jana Nepomuckého
Autor díla: 
nezjištěn
Datování:
1725
Materiál:
jemnozrnný pískovec

Raně barokní socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna v centru obce Jakartovice
před průčelím kostela Narození Panny Marie. U komunikace se v ohradní zdi nachází dvoukřídlová brána sevřená mezi dvěma hranolovými pilíři směřujícími k hlavnímu
vchodu do svatostánku. Figura svatého na podstavci je situována po levé straně brány v půlkruhovém výklenku ohradní zdi.
Hranolový podstavec stojí na kamenném soklu s ubíhajícími náběhy. Na všech stranách podstavce se nacházejí vpadlá obdélníková pole s vyobrazenými florálními motivy a nápisy, na straně zadní je pole vyplněno pouze florálními motivy bez nápisu. Je pozoruhodné, že chronogram každé strany podstavce udává dataci vzniku sochy svatého Jana, kterou je rok 1725.

Stav památky byl havarijní. Jednotlivé části se rozestupovaly, do otevřených spár zatékala voda. Urychlování degradace památky bylo silné biologické napadení, zahrnující řasy, mechy a lišejníky. Povrch celého díla byl krom biologického napadení také pokryt nečistotami. Na exponovaných plochách byly to především volné depozity organického původu společně s prachem, kolmé plochy, zejména v dešťových stínech jsou pokryty silnými černými krustami sádrovcového původu. Pod těmito krustami pískovec degraduje a ztrácí celkovou koherenci.

 Povrch památky byl ošetřen v několika fázích a nakonec očištěn pomocí mikroabrazivního nízkotlakého čištění zařízením s patentovanou rotační tryskou Rotosoft. Tento postup zajistil optimální výsledek čištění s minimalizací možného poškození kamene.

Nakonec byla památka vyztužena, tmelena a byly provedeny profesionální retuše.

 

 

Socha alegorie města Opava

Okres: Opava
Obec: Opava
Název památky: Socha alegorie města Opava
Autor díla: Vincenc Havel
Datování:
1958
Materiál:
hrubozrnný pískovec

Do středu centrálně řešené nádrže fontány půdorysu pětihranu lemovaného záhony květin je na vysokém soklu zdobeném volutovými prvky, ze kterých jsou vyvedeny trysky na vodu, umístěna skulptura představující alegorii Znovuzrozené Opavy v podobě ženy polooděné do drapérie.

Postava je čelem otočená směrem do Masarykovy třídy. Levou vykračuje v rázném kroku. U paty figury je umístěn štít se znakem města.

Stav před restaurováním:

Znečištění sochy bylo provedeno pravděpodobně hozením pytlíku s akrylátovou barvou na sochu, nasvědčovala tomu rozstříklá barva na prsou a následné stékance barvy až ke kotníkům sochy pouze z přední strany.
Rozsah poškození na přední pohledové straně byl značný.
Kamenné části byly nejprve očištěny nanesením biocidu pro odstranění biologického napadení s následným oplachem vodou s regulovaným tlakem pomocí technologie tlakového oplachu vodní párou. Poté byl povrch památky lokálně dočištěn pomocí mikroabrazivního nízkotlakého čištění zařízením s patentovanou rotační tryskou Rotosoft. Tento postup zajistí optimální výsledek čištění s minimalizací možného poškození kamene. Po vyschnutí kamene bylo provedeno zpevnění kamenePraskliny dutiny v kameni byly zatmeleny a vyinjektovány. Následně byla provedena lokální plastická a barevná retuš. Závěrem byl povrch kamene ošetřen proti bionapadení a hydrofobizován.