Restaurování Atiky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2017 / 2021
název restaurátorské práce

Atika měšťanského domu

Dům u Bílého koníčka, Dolní náměstí

Atika na domě U bílého koníčka v Opavě - restaurování T. Skalík Ateliér

Popis domu U bílého koníčka

Dům se nachází na hloubkově vyvinuté, lichoběžníkově protáhlé parcele v rámci západní fronty Dolního náměstí, při vyústění Mnišské ulice. Na severní straně objekt sousedí s domem č.p. 114, se kterým byl v 70. letech 20. století spojen několika průchody. Západní partie domu původně uzavíralo dvorní příčné křídlo, zbořené roku 1957.

Dvoupatrový dům je hloubkovým asymetrickým dvoutraktem, jenž zaujímá celou šíři přední části parcely. Dispoziční schéma přízemí zhruba odpovídá kompozici sklepů a přepisuje se do vyšších etáží. Trojosá fasáda průčelí mírně asymetrická s atikovým patrem, hladká s úsporným detailem, v přízemí dominuje na středníosu situovaný renesanční tufitový portál s krouceným provazcovým motivem ve vpadlých obdélných a segmentových polích. Na kordónovou římsu dosedá obdélná nika se štukovým, v jádře klasicistním reliéfem neosedlaného koně s ohlávkou ve skoku, obnoveným v roce 2006. Vpadlá pole po stranách niky vyplňují reliéfní vázy s rozvilinami a pěticí rozet, nově provedené v roce 2004 na základě historických fotografií. Obdélné okenní otvory v parteru bez šambrán. Ve druhém podlaží šambrány profilované doplněné nad okny rovnou římsou, vynášenou pozdně klasicistními volutovými konzolkami. Obdélná okna třetího podlaží lemuje profilovaná šambrána, shora krytá přímými římsami. Fasádu završuje subtilní profilovaná korunní římsa, na kterou nasedá horizontální klasicistní atika s trojicí obdélných oken s dřevěnými žaluziemi. Nad okny atiky probíhá profilovaná atiková římsa. Okenní výplně v průčelí novodobé z roku 2004, dělené do šesti tabulek s profilovanou římsou na poutci; jsou kastlíkové konstrukce s vloženým dithermem ve vnějších křídlech, ponechány v přírodním odstínu. Vstupní dveře rovněž novodobé, sestávají z dvojice prosklených obdélných dveřních křídel se segmentově tvarovaným nadsvětlíkem.

Popis památky (cit. Památkový katalog – https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-u-bileho-konicka-12639704)

STAV PO RESTAUROVÁNÍM

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM

Dům U bílého koníčka na historické forografii